Privacybeleid

The King of Herbs® zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Neem contact met ons op als u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens en wij helpen u graag verder. Door gebruik te maken van deze site en/of onze diensten en ceremonies, stemt u in met de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Inhoudsopgave

1. Definities die in dit beleid worden gebruikt 2. Gegevensbeschermingsbeginselen die wij volgen 3. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw Persoonsgegevens 4. Welke Persoonsgegevens wij over u verzamelen 5. Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken 6. Wie nog meer toegang heeft tot uw Persoonsgegevens 7. Hoe wij uw gegevens beveiligen 8. Informatie over cookies 9. Contactinformatie

1. Definities

Persoonsgegevens - alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerking - elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens. Betrokkene - een natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden Verwerkt. Kind - een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar. Wij/ons (al dan niet met hoofdletter) -

2. Beginselen inzake gegevensbescherming

Wij beloven de volgende beginselen inzake gegevensbescherming na te leven:

 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze Verwerkingsactiviteiten hebben wettige gronden. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat wij Persoonsgegevens Verwerken. Wij zullen u op verzoek informatie verstrekken over de Verwerking.
 • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze Verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld.
 • Verwerking geschiedt met minimale gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid Persoonsgegevens die voor een bepaald doel nodig zijn.
 • De verwerking is beperkt in de tijd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 • Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te waarborgen.
 • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

3. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten: 1. Recht op informatie - dit betekent dat u het recht heeft om te weten of uw Persoonsgegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, van waar ze worden verkregen en waarom en door wie ze worden verwerkt. 2. Recht op toegang - wat betekent dat u het recht heeft op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde Persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen. 3. Recht op rectificatie - wat betekent dat u het recht heeft om rectificatie of wissing te vragen van uw Persoonsgegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn. 4. Recht op wissen - wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt verzoeken om uw Persoonsgegevens uit onze administratie te laten wissen. 5. Recht op beperking van de verwerking - wat betekent dat wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, u het recht heeft om de Verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. 6. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - wat betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing. 7. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking - wat betekent dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking, met inbegrip van profilering; en om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde Verwerking. Dit recht kunt u uitoefenen telkens wanneer er een resultaat van de profilering is dat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of in aanmerkelijke mate treffen. 8. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - u hebt het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen in een machinaal leesbaar formaat of, indien dit haalbaar is, als een rechtstreekse overdracht van de ene Verwerker naar de andere. 9. Recht op het indienen van een klacht - in het geval dat wij uw verzoek weigeren onder de Rechten van Toegang, zullen wij u een reden geven waarom. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is behandeld, kunt u contact met ons opnemen. 10. Recht op hulp van toezichthoudende autoriteit - dit betekent dat u het recht heeft op hulp van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het eisen van schadevergoeding. 11. Recht om toestemming in te trekken - u heeft het recht om een gegeven toestemming voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken.

4. Gegevens die we verzamelen

Informatie die u ons heeft verstrekt

Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, huisadres enz. zijn - hoofdzakelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klant-/klantervaring met ons te verbeteren. Wij slaan de informatie op die u ons verstrekt om u in staat te stellen commentaar te leveren of andere activiteiten uit te voeren op de website. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld

Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld uw winkelwageninformatie, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (als die er is) enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd.

Informatie van onze partners

Wij verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat zij wettelijke gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit is ofwel informatie die u hen rechtstreeks hebt verstrekt, ofwel informatie die zij over u hebben verzameld op andere wettelijke gronden.

Voor het publiek beschikbare informatie

Wij kunnen informatie over u verzamelen die publiekelijk beschikbaar is.

5. Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om

 • onze service aan u te verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld de registratie van uw account; het verstrekken van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; het verstrekken van promotieartikelen op uw verzoek en het communiceren met u in verband met deze producten en diensten; het communiceren en interageren met u; en u op de hoogte stellen van wijzigingen aan diensten.
 • uw klant/klant ervaring te verbeteren;
 • aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op legitieme gronden en/of met uw Toestemming. Op grond van het sluiten van een contract of het nakomen van contractuele verplichtingen verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je te identificeren;
 • om u een dienst te verlenen of om u een product toe te zenden/aan te bieden;
 • om te communiceren voor verkoop of facturatie

Op grond van gerechtvaardigd belang verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen* te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • om ons klantenbestand te beheren en te analyseren (aankoopgedrag en -geschiedenis) teneinde de kwaliteit, de verscheidenheid en de beschikbaarheid van aangeboden/verleende producten/diensten te verbeteren;
 • om vragenlijsten af te nemen over klanttevredenheid

Zolang u ons niet anders hebt meegedeeld, beschouwen wij het aanbieden aan u van producten/diensten die lijken op of hetzelfde zijn als uw aankoopgeschiedenis/browsinggedrag als ons gerechtvaardigd belang. Met uw toestemming verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd

Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die uit de wet voortvloeien en/of gebruiken uw Persoonsgegevens voor mogelijkheden die de wet biedt. Wij behouden ons het recht voor om verzamelde Persoonsgegevens te anonimiseren en dergelijke gegevens te gebruiken. Wij zullen gegevens die buiten de reikwijdte van dit Beleid vallen alleen gebruiken wanneer deze zijn geanonimiseerd. Wij bewaren uw factureringsgegevens en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer als wettelijk vereist. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor bijkomende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld. Daartoe zullen wij ervoor zorgen dat:

 • het verband tussen doeleinden, context en aard van de Persoonsgegevens geschikt is voor verdere Verwerking;
 • de verdere verwerking uw belangen niet zou schaden en
 • er passende waarborgen voor de verwerking zouden zijn.

Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele verdere Verwerkingen en doeleinden.

6. Wie heeft nog meer toegang tot uw Persoonsgegevens

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met vreemden. Persoonsgegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de dienstverlening aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. Wij werken alleen met Verwerkingspartners die in staat zijn om een adequaat beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens te waarborgen. Wij maken uw Persoonsgegevens bekend aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden indien u daarmee hebt ingestemd of indien er andere wettelijke gronden voor zijn.

7. Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw Persoonsgegevens veilig te houden. Wij gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS). Wij maken gebruik van anonimisering en pseudonimisering waar dat gepast is. Wij monitoren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen. Hoewel wij ons best doen, kunnen wij de veiligheid van informatie niet garanderen. Wij beloven echter dat wij de bevoegde autoriteiten op de hoogte zullen brengen van datalekken. Wij zullen u ook op de hoogte brengen als uw rechten of belangen in het gedrang komen. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bij te staan, mochten er zich toch inbreuken voordoen. Als u een account bij ons hebt, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim houden.

Kinderen

Wij zijn niet van plan of bewust informatie van kinderen te verzamelen, tenzij kinderen begeleid en/of geregistreerd worden door hun ouders of toevertrouwde volwassenen, en deelnemen aan onze ceremonies of sessies.

8. Cookies en andere technologieën die we gebruiken

Wij gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om klantgedrag te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en om informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website worden aangemaakt. U kunt uw cookies op browserniveau beheren. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dit het gebruik van bepaalde functies belemmeren. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies - deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen bepaalde belangrijke functies op onze website te gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteitscookies - deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en meer gepersonaliseerde functies mogelijk maakt. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mail onthouden in commentaarformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u commentaar geeft.
 • Analytics cookies- deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te volgen
 • Advertentiecookies - deze cookies worden gebruikt om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en aansluiten bij uw interesses. Daarnaast worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken. Ze worden meestal op de website geplaatst door reclamenetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Deze cookies onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak zullen targeting- of advertentiecookies worden gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt aangeboden.

U kunt de op uw computer opgeslagen cookies verwijderen via uw browserinstellingen. U kunt ook sommige cookies van derden beheren door een privacyverbeteringsplatform te gebruiken zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Voor meer informatie over cookies, bezoek allaboutcookies.org. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft zijn eigen Privacybeleid dat u hier kunt bekijken. Als u niet meer door Google Analytics gevolgd wilt worden, bezoek dan de Google Analytics opt-out pagina.

9. Contactinformatie

Toezichthoudende Autoriteit

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Laatste wijziging werd aangebracht op 25 juli 2018

Privacybeleid (GDPR)Wettelijke afwijzing & afdruk
© Copyright 2022 The King of Herbs
Gemaakt met ❤ door Tragio